Skip to main content

Full text of "ebook tauhid dan jihad_1"

See other formats


^ilg^Jl ^Ap^I l^u Nukhbatul I'lam Al-Jihady 
Divisi Penyebaran dan Penerbitan 

Mengedarkan Audio \N v Dan Katakanlah: "Yang Haq telah 
Datang dan yang Batil telah Lenyap 

Oleh Amirul Mukminin Asy-Syeikh Abu Umar Al-Baghdady 

Semoga Allah menjaganya 
Amir Daulah Islam Iraq Diterbitkan oleh Yayasan Al-Furqan untuk Produksi Media 

Dzulhijjah 1427 H - 22/12/2006 

Alih Bahasa oleh Al-Akh Faris Al-Islam semoga Allah menjaganya 
Edisi Terjemahan diterbitkan oleh Maktabah Jahizuna 

5 Dzulhijjah 1432 H 

http://jahizuna.com - j]?di &% &\ i\k jij " [ i ] tplg^Jl ^Ap^I l^u (Jjj*J! s-Li (J3j * Ij^i <aj Ul lalui lilj^l (j-o J Ji-^!j (Jj.Jj-a ?r Jji-i j^gj-^jjklj (Jj.Jj-=a JiAi ila il l_J j (J3j 
VI (jJ-alUal! .JJJJ Vj (jJMjall 4 «^JJ oLiii jA Li (jl Jil! (j-o J_>"J * ^J* j U^ JJ=Ljl! u! U^ 3 ^' l3*JJ Dan katakanlah: "Ya Rabb-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan 
keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi 
Engkau kekuasaan yang menolong. 

Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". 
Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. 

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 
orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang 
yang zalim selain kerugian. (Al-Isra: 80-82) Dari Tamim Ad-Dary ra berkata, Aku mendengar rasulullah saw bersabda: 

jl JJJC- j*J jJ.il! IJA M 4lk.ji VI JJJ Vj jA« uluj M liljjj Vj jLg-illj JjH! A; U» J-aVl IJA Q*Jjjj" 

."jiill Aj M Jij VJj f%*y\ <j M j*j Ijt Jjli Jii 

"Sungguh perkara (agama) ini akan sampai ke seluruh dunia sebagaimana 
sampainya malam dan siang. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun baik di kota 
maupun di desa kecuali Allah akan memasukkan agama ini dengan kemuliaan yang 
dimuliakan atau kehinaan yang dihinakan; kemuliaan yang dengannya Allah 
memuliakan Islam dan kehinaan yang dengannya Allah menghina-dinakan kekufuran ". 

ij^jll (jA^jll M ini 

: %P 

Penyampaian Amirul Mukminin Abu Umar Al-Baghdadi hafidhohulloh. 

4] J. '— ^ ^i M s^j (j-a LjlLacl ' " 'I \; 1 " j I imjj) JJJJJ (j-a *&U jj*jj ojiiiuijj <jjxJUaJj aJLaai Jh laaJI (jj 
_<1juijj s^jc. I laa a (jl Ig *■! j <1 liljjji V o.J2».j <&)! Vj AJ! V (j! 3<j uilj <1 <_S-jLa 5\i «&l JL >■; (j-aj Allah berfirman: 

(Jj-jjLc. ajal Ic-!>Ij1 IJsa ^j (j! *(jj=JLLal! (_j.jUc Lgiijj J-<=jV! (j! jSil! .jxj (j^ jjjjl! i«i Ujj£ .jalj 

Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh 
Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh. (Al-Anbiya: 
105) 

Ummat Islam, ummatku yang aku cintai. 

Seorang laki-laki dari kalian telah berazam untuk menegakkan negara untuk Islam, 
diberlakukan di dalamnya syariat, ditaati konstitusinya dan berbaris para pasukannya 
untuk membela syariat. Darah mereka ditumpahkan setelah mereka mengorbankan harta 
mereka. Dalam keinginan yang menggebu untuk mencari kematian yang disangkanya 
demi mengharap kemenangan atau syahadah. - jj>di &% fc\ i\k jij " [2] Dari seluruh unsur ini, terbentanglah skema berbarakah diatas pondasi yang kuat 
untuk Daulah Islam di Negeri Dua Aliran Sungai yang telah dirintis oleh penghulu para 
nabi dan rasul. Inilah daulah yang tegak di atas arsitektur antara mereka yang mencintai 
dan membenci. 

Musuh Allah Bush akhirnya muncul dengan perkataannya: "Mereka menghendaki 
tegaknya Daulah Islamiyah yang membentang dari Cina hingga Spanyol". Pendusta ini 
telah berkata benar. 

Aku memuji Allah dan bersyukur atas taufik-Nya pada tentara-Nya untuk 
memberkati langkah penyatuan perjuangan di bawah satu panji yang dihasilkan setelah 
pertemuan dengan lebih dari 13 faksi dan jama'ah jihad. 

Kemudian datanglah berduyun-duyun dukungan yang baik dan cepat dengan 
berbaiatnya puluhan batalyon dan ribuan prajurit dari para ikhwan kita di Jesyul 
Mujahidin, Jesyul Islamy, Tsauratul Isyrin, Anshorus Sunnah dll yang tersebar di 
Fallujah, Kurmah, Ramadi, Gharbiyah, Taramiyah, Siniyah, Tikrit, Samarra, Baquba 
dan yang terbesar dari Mosul, Kirkuk, Tal Afar dan Baghdad tercinta. 

Panen raya ini sangat cepat, hingga 70% dari ketua-ketua suku pemeluk sunni di 
Negeri Dua Aliran Sungai berbaiat dan setia pada Daulah Islam. 

Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada saudara-saudaraku 
para ketua suku Dalim, Jabour, Ubaid, Qois, Azah, Thoy, Janabiyin, Hayaliyin, 
Masyahadah, Dainiyah, Bani Zaid, Majma, Bani Syamar, Anzah, Shamid, Nuaim, 
Khazraj, Bani Luhayb, Buhiyat, Bani Hamdan, Sa'dun, Ghaim, Sa'adah, Muadhid, 
Karbalah, Salman dan Kabisat. 

Aku juga mengucapkan pujian dan bersyukur kepada Allah berkenaan di 
mulakannya penerapan syariat di banyak distrik di Daulah berbarakah ini atas 
permintaan langsung penduduk dan rakyat kami. Kami angkat bagi mereka para qadhi 
untuk menyelesaikan perkara dan sengketa yang terjadi. Allah telah menyelesaikan 
sengketa yang menggantung berlarut-larut selama lebih dari dua dekade dengan 
pengorbanan hilangnya nyawa mereka . Maka diterapkanlah hukum-hukum hudud di 
berbagai distrik di negara yang masih muda ini. 

Rasulullah saw bersabda: 

"Hukum hudud yang diterapkan di negeri lebih baik dari gerimis selama 70 hari 
setiap pagi hari". 

Fakta yang terjadi di sini, masyarakat dan penduduklah mendesak kami untuk 
menerapkan hudud pada mereka sampai-sampai ada seorang wanita hamil yang datang 
dengan memelas agar di rajam menunaikan hukum Allah karena mengaku telah berzina. 

Kemudian datanglah orang lain yang bersaksi atas wanita ini. Setelah shalat jum'at 
ditegakkanlah hudud disaksikan manusia yang terus bertakbir karena untuk pertama 
kalinya seumur hidup mereka menyaksikan hukum hudud diterapkan. 

Peringatan kemudian disebarkan kepada ahlu maksiat di seluruh wilayah, sampai 

" JJpdl jajj 3*Jl iUr jlj " [3] mereka kemudian terjepit dan jera. Kemudian kita menempatkan petugas amil zakat dan 
sedekah di hampir seluruh wilayah Daulah Islam. 

Allah berfirman: 

Ljj I^jS jjj Ia j)\ H) 4J.lLa AgJljJol (j^i Ai 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka. (At-Taubah: 103) 

Sebelumnya ada orang-orang yang pesimis dengan kami dengan mengatakan; 
"Daulah tidak memiliki kekuatan dan tidak mampu melindungi kita". Sesungguhnya 
tangan Allah tinggi kemudian perkataan mujahidin bersinar di banyak wilayah 
membuktikan kemampuan Daulah dan musuh mengetahui kenyataan ini. Musuh 
berkata; "Al-Qoidah menguasai Anbar dan akan melebar ke Syabiyah". Padahal Al- 
Qoidah hanyalah secuil kelompok bagian Daulah Islamiyah. 

Kami berkuasa di Ninawa, Salahuddin dan di Diyala lebih kuat lagi. Sedangkan di 
Baghdad, orang yang menyaksikan dari dekat maupun jauh dapat mengetahui bahwa 
anak-anak Daulah, mereka adalah tentara Allah yang menumpas dan memotong tangan- 
tangan orang-orang Majusi yang licik sejak dahulu. Disini kami tidak bisa menjelaskan 
mengapa kami belum dapat menguasai Baghdad secara penuh dan insya Allah dengan 
kekuatan dan kekuasaan-Nya kami akan menaklukannya tak lama lagi. 

Kemudian aku - dan Allah Maha Tahu - telah menolak urusan ini berkali-kali 
sebagai pemimpin kaum muslimin. Mimpiku hanya menjadi prajurit diantara manusia 
yang akan berperang membunuh orang-orang yang kafir kepada Allah hingga mereka 
mentauhidkan Allah semata. Bahkan aku tidak pernah bercita-cita untuk menjadi 
pemimpin suatu jama'ah, namun manusia telah sepakat, menepis penolakanku dan 
mereka menyangka padaku ada kebaikan. Aku memohon kepada Allah untuk 
menjadikanku baik sebagaimana sangkaan mereka. 

Kemudian aku bertekad untuk tidak memutuskan suatu keputusan tanpa melalui 
musyawah dengan para ikhwan. 

Bersasarkan hal itu, kami telah memperluas untuk membentuk dewan konsultatif 
yang terdiri dari tiga orang dari masing-masing jama'ah yang telah melebur kedalam 
Daulah terlepas dari jumlah pasukan dan intensitas operasinya. 

Kemudian kami mengangkat orang-orang yang berpengalaman dan memiliki 
spesialis khusus pada setiap suku. Pada puncak struktur majlis ini saya mengangkat lima 
staf khusus keamiran untuk mendiskusikan persoalan-persoalan darurat dan sensitif 
yang membutuhkan kecepatan keputusan. Kami memohon kepada Allah taufik dan 
bimbingan. 

Ummat Islam, kita telah disembelih dengan pisau nasionalisme, dicabik dengan 
kebangsaan semu, disayat dengan kebanggaan kusukuan dan kabilah dengan slogan 
jahiliyah yang selalu didengungkan. 

Ummat Islam, hari ini kita tidak membutuhkan orang yang hanya meneteskan air mata dan mengarang syair. Hari ini kita membutuhkan pengorbanan, membutuhkan 
orang yang mau mendengar firman Allah ta'ala: 

v/U!ij liUi. Ijjijl 

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat". (At- 
Taubah: 41) 

Kemudian dia terbang dari tempat tidurnya, mencairkan kepengecutan, kemudian 
bangkit mengambil tali kekang kuda jihad. Apa yang di dalam hatinya tampak seperti 
lahirnya. 

Kami juga menyeru kepada para mantan perwira Iraq serta para letnannya untuk 
bergabung dengan tentara Daulah Islam Iraq dengan ketentuan bahwa: 

Pemohon harus dapat menyetor minimal tiga juz surat Al-Quran, mengikuti ujian 
pengetahuan tentang materi aqidah dihadapan dewan syariah yang ditunjuk di setiap 
distrik agar ia mengetahui status kekufuran dan kethaghutannya selama di partai 
Ba'ats. 

Mereka yang kami tetapkan lulus ujian ini akan kami berikan padanya - dengan 
memohon kekuatan dari Allah - rumah dan gaji yang layak sebagaimana para mujahidin 
Daulah Islam Iraq lainnya. 

.ip (jj /jl uV, : ;,\l «.Uljl I jliUa Cjjc-Uall Jj; ■ o ^ (jjSjUj Ijjs^ (jjJJIj ^lil (Jj;'" ^ (JjJjUj Ijiil (jjill 

litt i't-i (jlS (jUaJjill 

.. . , ; Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kajir 
berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena 
sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. (An-Nisa: 47) 

Ummat Islam, ummat ku yang aku cintai. 

Sang raksasa tengah terhuyung-huyung mencari celah dan kesempatan melarikan 
diri, mencoba berbagai cara untuk bernegoisasi dengan berbagai pihak secara langsung 
maupun melalui bonek-bonekanya. Mereka pun mengirim utusan kepada kami melalui 
keluarga dinasti Salul - thaghut jazirah - mengklaim bahwa pihak lain telah 
menyepakati perjanjian kecuali kami. 

Kami katakan pada mereka; kami bukanlah orang yang bernegoisasi dengan darah 
termahal anak-anak kami, air mata para ibu kami dan tanah tempat kita berpijak. 
Bahkan, hari ini kami umukan kepada kalian dan harusnya kalian mengikuti dengan 
tunduk dan hina sebelum penyesalan: 

Kami memerintahkan anda hengkang secepat mungkin, tariklah pasukan kalian 
hanya dengan membawa senjata ringan. Senjata dan peralatan militer berat wajib 
ditinggalkan serta menyerahkannya ke pangkalan-pangkalan militer milik mujahidin 
Daulah Islam. Batas waktu penarikan tidak boleh lebih dari satu bulan. Kami akan 
memastikan bahwa kahan akan selamat tanpa ada satu parcel hadiahpun untuk kalian 
bawa pulang. Kami menunggu jawaban anda dalam waktu dua pekan dari tanggal - jkdi 3a]j Jpji & $ " [ 5 ] tplg^Jl ^Ap^I l^u pengumuman mi. Ada oknum-oknum yang mengaku telah bernegoisasi secara rahasia, dengan 
mengatakan bahwa kami akan menghentikan aksi militer selama satu bulan penuh. Jika 
berita ini benar, maka mereka adalah mujahidin hitam dan penjual perlawanan. 
Tunggulah hasil akhir, tatkala kami dapat mengungkap pendusta seperti kalian. 

Kemudian kami katakan pada Bush: Jangan lewatkan kesempatan bersejarah ini, 
yang akan memberikan kepada anda sebuah penarikan aman juga kehilangan 
kesempatan untuk menerima tawaran gencatan senajata dari Al-Mujahid Usamah bin 
Ladin hatidhohulloh. 

Kami memperingatkan kepada anda untuk tidak bertindak bodoh dengan 
membantai penduduk sipil, rakyat jelata, anak-anak dan wanita. Jangan lagi kalian 
membom karena itu lebih baik bagi kalian. ■ ■ '■' ' ; \ 
Allah berfirman: 'jLla\\ IjjU. (jjjJI j_jij) *pui\ ^i LgiL jiij -S j&\ *jiUJ| CjIj fj\ *.jUj <2Jjj (3ii C °}< jj 1$ 
&j (jj *<_iIjc. Jaj^ <21jj -gjfc. Cjl^A *jI__! l^ji Ijjj^la *SyJ,\ <J IjiL jjjII *jlijVI ^J ljj^j!j *^ljilj 

jUoj-<jy 

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 
'Aad? (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang 
belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, dan kaum 
Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai 
pasak-pasak (tentara yang banyak), yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu 
mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, karena itu Rabbmu menimpakan 
kepada mereka cemeti azab, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. (Al-Fajr: 
6-14) 

Umah Jihad. 

Kita sedang melalui hari-hari Allah yang pahala amal shalih dilipat gandakan. 
Rasulullah saw bersabda: 

Tiada hari dimana amal shalih lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini -yaitu 
sepuluh hari pertama DZhulhijjah. " 

Sesungguhnya pintu-pintu surga telah dibuka maka bersegeralah untuk 
memasukinya. Sungguh kita telah mencium wanginya surga pada bau mesiu senjata 
kami. Maka janganlah kalian sia-siakan parfum ini. Mahkota kemuliaan telah 
disematkan pada mujahidin, maka janganlah kalian menolak untuk mendapatkan 
kehormatan ini. 

Jadi kita berada dalam hari-hari yang diberkati sembari mengumumkan kemuliaan 
dengan sandi Operasi Penggempuran Intensif Atas Tentara Salib Dan Murtad yang akan 
ditutup sampai hari raya idul adha berbarakah. Bersemangatlah untuk berperang dan 
tunjukkan kekuatanmu kepada musuh, dan bersatu padulah. Sebab persatuan lebih 
menyedikitkan perselisihan atas urusanmu. Dan hendaklah seluruh mujahidin " Jkdl fr)3 fr}\ i\* ZJ3j" [ 6 ] menjadikan syiarnya: 

(JjiojAll (_^aji.j '^"'^'' V) ■ alaj V <&l Jjun ,j tjjlaa 

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan 
dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk 
berperang). (An-Nisa: 84) 

Hayati firman Allah ta'ala: 

ISjjc. Loja l)\'"° , '3j LlJ' W^ p ■ *.? 'jJf" X' 

/z'/ca km« ?z Ja/c berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan 
siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan 
dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. (At-Taubah: 39) 

ff 

Bergembiralah dengan kemenangan dari Allah yang pasti akan datang. Janji Allah 
adalah benar. Dan tawakalah kepada Allah yang Maha Esa, Maha Perkasar dan Maha 
Kuat. 

ejJal jjLj auI (jj <jLia j_j A\\ (^jlt (jSjjj Cy*j 

Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya. (At-Talaq:3) Ingatlah firman- Nya ta'ala: 

'■■;.;■- ^ ,. , . 

aSl jji. jAj I ''}■'"'■ IjA j£j (jl ^ uir. j O ("J sjS J* J i3-^\ ,* , *~' ' . ''^ Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 
kamu benci. (Al-baqarah: 216) 

Ketahuilah bahwa sebelum kalian telah ada para ikhwah yang mendahului : 

ita-JJJ I jj^j Laj JiaJJJ (Ja »* "' "j AaslJ ''-»< (ji »_ La8 Ajlc Atll I j.jaIc La I j3.lLa (JLkj (JjLojaII (j>a 

Dz antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah 
mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara 
mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). (Al- 
Ahzab:23) 

Dan Allah memiliki kontrol penuh atas urusan-Nya, namun mayoritas manusia 
bodoh. 

Saudara kalian 

Abu Umar Al-Husainy Al-Quraysy Al-Baghdady 

Hari jumat 2 Dzulhijjah 1427 H - j]?di &% &\ i\* jij " [ 7 ]